Górzno, dnia 20.11.2019 r.

ZPiOŚ.6220.8.2019

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających

 

Działając na podstawie:

-    art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 74 ust. 3 z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2018 poz. 2096 ze zm.),

 

Wójt gminy Górzno zawiadamia o wszczęciu w dniu 20.11.2019 r. postępowania administracyjnego z wniosku ORANGE Polska S.A. Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie Stacji Bazowej sieci „ORANGE” nr 82742/100456 GÓRZNO_WSD, lokalizacja obiektu: dz.ew. 192/2, obręb 0005, Górzno Kolonia, 08-404 Górzno.

Wskazana data wszczęcia postępowania jest jednocześnie dniem publicznego obwieszczenia ogłoszenia.

      W związku z powyższym informuję, iż strony mogą w terminie 7 dnia od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy w Górznie pokój nr 1, od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530 (doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia).

Jednocześnie informuję, że zwrócono się z wnioskiem do organów współdziałających o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wyżej wymienionego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

 

Wójt Gminy Górzno

Waldemar Sabak