Górzno, dnia 27 listopada 2019 r.

PPRiL.6722.3.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY GÓRZNO

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Górzno uchwały Nr XIII/74/2019 z dnia 8 listopada 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 9 terenów w obrębie geodezyjnym Reducin w gminie Górzno.

Granice obszarów objętych planem zostały przedstawione na załącznikach graficznych do powyższej uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu w terminie do 21 dni od dnia obwieszczenia. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Górzno, ul. Jana Pawła II 10, 08-404 Górzno.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 9 terenów w obrębie geodezyjnym Reducin w gminie Górzno.

Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do 21 dni od dnia obwieszczenia, w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Górzno, ul. Jana Pawła II 10, 08-404 Górzno albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Górzno.

 

Na podstawie art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) informuję, iż:

 

1. Administratorem podanych danych osobowych jest Urząd Gminy w Górznie z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 10, 08-404 Górzno, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel: /25/ 681 22 54 reprezentowany przez Wójta Gminy Górzno Waldemara Sabaka. Dane są podawane w celu składania wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 9 terenów w obrębie geodezyjnym Reducin w gminie Górzno oraz do prognozy oddziaływania na środowisko.

2. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

3. Dane osobowe przetwarzane przez Urząd Gminy Górzno przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami wskazanymi w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla Urzędu Gminy w Górznie.

4. Odbiorcą danych osobowych jest: Administrator oraz odpowiedni podmiot zewnętrzny wykonujący prace planistyczne na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

7. Konsekwencją niepodania danych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

8. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.

9. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wnioski dotyczące praw związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, można składać w Urzędzie Gminy w Górznie osobiście, pocztą lub droga mailową. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości osoby, która składa wniosek.

 

Ponadto na podstawie art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) informuję, iż zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

 

 

Niniejsze obwieszczenie umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Górzno na okres od dnia 27 listopada 2019 r. do dnia 19 grudnia 2019 r.

Załączniki:
Pobierz plik (PPRiL.6722.3.2019 obwieszczenie na tablicę, BIP i stronę WWW.doc)27.11.2019 - Treśc obwieszczenia[27.11.2019 - Treśc obwieszczenia]37 kB
Pobierz plik (Uchwała Rady Gminy Górzno nr XIII 74 2019 treść.pdf)Uchwała Rady Gminy Górzno nr XIII 74 2019 treść[Uchwała Rady Gminy Górzno nr XIII 74 2019 treść]738 kB
Pobierz plik (Uchwała Rady Gminy Górzno nr XIII 74 2019 załączniki.pdf)Załączniki do uchwały[Załączniki do uchwały]2531 kB