Górzno, dnia 04.12.2019r.

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY GÓRZNO

 

 

            Na podstawie art. 35 ust. 1, 1b i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.).

 

- ogłasza wykaz nieruchomości zabudowanych oddanych w dzierżawę- przedłużenie umowy z dotychczasowym dzierżawcą.

 

Oznaczenie nieruchomości:

- nieruchomości zabudowane, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 473 o pow. 0,27 ha, 474 o pow. 0,08 ha i 475 o pow. 0,06 ha położone we wsi Reducin, gm. Górzno,

- według plany zagospodarowania przestrzennego gminy Górzno uchwalonym przez Radę Gminy w Górznie i zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XII/62/2003 z dnia 29 grudnia 2003 roku ogłoszonym w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 40, poz. 1173 z dnia 26 lutego 2004r., w/w nieruchomości od drogi (1KG) oraz (2KZ) przeznaczone są na poszerzenie tych dróg, a pozostała część to tereny usług publicznych (UP). Ponadto od drogi (2KZ) na głębokości ok. 60 m działki te położone są w strefie obserwacji archeologicznej OW,

- dla powyższych nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Garwolinie księga wieczysta Nr SI1G/00021437/4,

- dzierżawa dotyczy ww. działek gruntu wraz z budynkiem garażowo-gospodarczym i piętrem budynku oświaty.

 

            Bliższe informacje dotyczące warunków dzierżawy, można uzyskać w Urzędzie Gminy w Górznie w pokoju nr 8 lub telefonicznie pod nr /0-25/ 681-22-54 w. 39