Drukuj

Z A R Z Ą D Z E N I E   N R 65/2019

Wójta Gminy Górzno
   z dnia 9 grudnia 2019 roku

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu- w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Górzno w 2020 roku.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) art. 13, art.11 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), w związku z Uchwałą Nr XIII/75/2019 Rady Gminy Górzno z dnia 8 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Górzno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok,  zarządzam, co następuje:

 

 

  1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Górzno w 2020 r.
  2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert  stanowi  załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń  i na stronie internetowej Urzędu  Gminy Górzno.

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:
Pobierz plik (ZARZADZENIE NR sport-2020 Górzno.doc)Treść zarządzenia wraz z załącznikami[Treść zarządzenia wraz z załącznikami]59 kB