Drukuj

 

OGŁOSZENIE

wyników postępowania konkursowego przeprowadzonego w Urzędzie Gminy w Górznie  w dniu 7 stycznia 2020 r. na realizację zadań publicznych w zakresie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu- w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Górzno w 2020 roku oraz w zakresie ochrony zdrowia na terenie Gminy Górzno w 2020 roku

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 3/2020 Wójta Gminy Górzno z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych: w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu- w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Górzno w 2020 roku oraz w zakresie ochrony zdrowia na terenie Gminy Górzno w 2020 roku, w dniu 7 stycznia 2020 roku dokonała oceny złożonej oferty pod względem formalnym i merytorycznym. Przy ocenie ofert stosowano kryteria zawarte w Zarządzeniu Nr 4/2020 Wójta Gminy Górzno z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie określenia regulaminu postępowania konkursowego Komisji Konkursowej na realizację zadań publicznych prowadzonym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Propozycje komisji dotyczące wyboru oferenta i wysokości przyznanej dotacji zostały zaakceptowane przez Wójta Gminy Górzno.

Realizacja zadania  publicznego w zakresie :

a).Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie -piłka nożna na terenie Gminy Górzno w 2020 roku- zostały złożone dwie oferty i żadna nie została zaakceptowana.

1.Gminny Ludowy Klub Sportowy „ORZEŁ” Unin

2.Gminny Klub Sportowy Górzno

b). Ochrony zdrowia na terenie Gminy Górzno w 2020 roku- została złożona jedna oferta.

Realizacja zadania  publicznego w zakresie ochrony zdrowia na terenie Gminy Górzno w 2020 roku poprzez prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, osób dotkniętych przemocą w rodzinie, udzielenie wsparcia i pomocy środowiskom  abstynenckim jak i zagrożonym uzależnieniami .

Stowarzyszenie Pomocna Dłoń otrzymało dotację finansową w wysokości 5 000 zł
( pięć tysięcy złotych ).