Wnioski w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego można składać od dnia 1 sierpnia 2012 r.

Druki wniosków dostepne są w Ośrodku Pomocy Społecznej pok. nr 6. lub na stronie urzędu www.gorzno.ugm.pl.

Warunkiem nabycia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest spełnienie kryterium dochodowego tj. 725,00 zł na osobę oraz złożenie wniosku i dołączenie odpowiednich dokumentów:

 

 • zaświadczenia wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, każdego pełnoletniego członka rodziny, zawierające informacje o wysokości: dochodu, składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu oraz należnego podatku – za 2011r.;
 • wysokości dochodu uzyskanego przez rodzinę bądź członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w tym dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych oraz innych dochodów – za 2011r.;
 • zaświadczenie z ZUS lub od pracodawcy albo oświadczenie członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2011r.;
 • zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów;
 • dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej;
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne lub oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji ( za ostatnie dwa miesiące);
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne dot. wyegzekwowanych świadczeń w 2011r.
 • odpis podlegającego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem;
 • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej;
 • zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły wyższej;
 • informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:
 1. a)brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub
 2. b)brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do otrzymania świadczenia alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione podmiot realizujący świadczenie alimentacyjne może domagać się takiego dokumentu.

Jeżeli rodzina ubiega się o świadczenia rodzinne na kolejny okres zasiłkowy, nie ma potrzeby składania powtórnie dokumentów, które znajdują się w posiadaniu ośrodka.

Na każdym wniosku należy wpisać nr rachunku bankowego, na który będą przelewane przyznane świadczenia.

Wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego Prezes GUS ogłosi nie później niż do dnia 23 września.

Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej , pok. nr 6.

UWAGA!
Świadczeniobiorcy, których dzieci, uprawnione do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie zasiłkowym 2011/2012, będą uczniami szkół ponadgimnazjalnych proszeni są o dostarczenie zaświadczeń lub oświadczeń o kontynuowaniu nauki oraz o zamieszkiwaniu w internacie w terminie do 15 września 2012r.