Z początkiem roku 2020 został uruchomiony numer telefonu do rejestracji  Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. Osoby, które po raz pierwszy będą chciały skorzystać z uslug Nieodpłatnej Pomocy Prawnej będą mogły zarejestrować się do jednego z Punktów NPP pod numerem telefonu: (25) 684 25 47


W 2020 r. mieszkańcy powiatu garwolińskiego otrzymają nieodpłatną pomoc prawną (na etapie przedsądowym) w dowolnie wybranym Punkcie: w Garwolinie, Pilawie, Łaskarzewie lub Żelechowie oraz nieodpłatną poradę obywatelską w Punkcie w Łaskarzewie. Lokalizacja Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz numery telefonów i harmonogram dyżurów wyglądają następująco:

1.Starostwo Powiatowe w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, parter, pokój nr 029,
tel. (25) 684 25 46

Harmonogram dyżurów:
Poniedziałek 7.30 – 09.00 oraz 15.00 – 17.30
Wtorek 08.00 – 12.00
Środa  14.00 – 18.00
Czwartek 08.00 – 12.00
Piątek 14.00 - 18.00

2. Urząd Miasta i Gminy w Pilawie, ul. Al. Wyzwolenia 158,
tel. (25) 685 61 10 wew.27

Harmonogram dyżurów:
Poniedziałek 12.00 – 16.00
Wtorek 12.00 – 16.00
Środa 14.00 – 18.00
Czwartek 14.00 –18.00
Piątek 8.00 – 12.00

3.Ratusz w Żelechowie, ul. Rynek 1, tel. (25) 754 11 44
Punkt prowadzony przez Organizacje Pozarządowe

Harmonogram dyżurów:
Poniedziałek 8.00 – 12.00
Wtorek 14.00 – 18.00
Środa 8.00 – 12.00
Czwartek14.00 – 18.00
Piątek 8.00 – 12.00

4.Urząd Miasta w Łaskarzewie, ul. Rynek Duży 32,
tel. (25) 684 52 50 wew.14
Punkt prowadzony przez Organizacje Pozarządowe

Harmonogram dyżurów:
Poniedziałek 8.00 - 12.00
Wtorek 8.00 - 12.00
Środa 12.00 - 16.00
Czwartek 12.00 - 16.00
Piątek 12.00 - 16.00

Kto jest uprawniony do darmowej pomocy prawnej?
Z darmowej pomocy prawnej i darmowej porady obywatelskiej będzie mogła skorzystać każda osoba, która złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna?
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,  w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym;
wskazanie sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
sporządzenie projektu pisma w wyżej określonych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym, sądowo-administracyjnym lub sądowym;
sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu
w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego, rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym, związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Na czym polega  nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

  • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
  • wsparcie w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji;
  • porady dla osób zadłużonych, porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

 

W 2020 r. nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje nieodpłatną mediację.

 


Sposób udzielania darmowej pomocy prawnej

Nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczy prawnik w Punkcie  osobiście; nie udziela porad telefonicznych lub z użyciem innych środków komunikowania się na odległość, z wyłączeniem osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w Punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się. Osobom tym może być też udzielana darmowa pomoc poza Punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu wizyty między osobą uprawnioną a prawnikiem. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Obowiązki informacyjne prawnika

W przypadku stwierdzenia, że problem przedstawiony przez osobę uprawnioną nie może być rozwiązany w całości lub w części poprzez udzielenie darmowej pomocy prawnej albo nie ma on wyłącznie charakteru prawnego, prawnik powinien poinformować osobę uprawnioną o możliwości uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, wskazanych na liście sporządzonej przez Starostę Garwolińskiego, obejmującej w szczególności poradnictwo: rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu praw konsumentów, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, dla osób bezrobotnych, poradnictwo w sprawie uzależnień, przemocy w rodzinie oraz interwencji kryzysowej.

Prawnik może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, ale musi przy tym poinformować osobę uprawnioną o innych Punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu garwolińskiego