Górzno, dnia 15.01.2020 r

ZPiOŚ.6220.9.2019

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY GÓRZNO 

 

            Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r, poz. 2081z późniejszymi zmianami, zwanej dalej ustawą ooś) oraz art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm. zwana dalej KPA) Wójt Gminy Górzno stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 KPA

zawiadamia, 

że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, osoby będące stronami postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Gminy Górzno, ul. Jana Pawła II 10, 08-404 Górzno, z dnia 14.11.2019 r.,  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górzno, Reducin, Mierżączka: gmina Górzno, powiat garwoliński” mogą od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530 wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Po upływie w/w terminu zostanie wydane rozstrzygnięcie sprawy, co do jej istoty.

Jednocześnie informuję o wydanych przez:

  1. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie opinii  nr ZNS.4510.39.2019 z dnia 22.11.2019r. o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
  2.  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie opinii WOOŚ-I.4220.1274.2019.BS z dnia 04.12.2019r. o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko    z jednoczesnym wskazaniem na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś,
  3.  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie opinii nr WA.RZŚ.436.1.2208.2019.ZZ06.AP (WA.ZZŚ.6.436.275.2019.AP) z  dnia 12.12.2019r., że dla niniejszego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z jednoczesnym wskazaniem na konieczność określenia w decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ostawy ooś,

Stosownie do art. 36 § 2 KPA informuję, iż rozpatrzenie sprawy nastąpi do dnia 22 lutego 2020 r.  

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o  udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 KPA. — zawiadomienie zostanie zamieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Górznie ul. Jana Pawła II 10, 08-404 Górzno, w miejscu zwyczajowo przyjętym w  sołectwach Górzno Kolonia, Reducin, Mierżączka oraz na stronie www.gorzno.ugm.pl. Obwieszczenie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie niniejszego pisma.

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.
  2. Gmina Górzno, 08-404 Górzno
  3. a/a

Obwieszczenie umieszczono na:

  • Tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Górznie
  • Stronie internetowej gorzno.ugm.pl
  • Miejsce zwyczajowo przyjęte w sołectwach: Górzno Kolonia, Reducin, Mierżączka