Z A R Z Ą D Z E N I E   N R 7/2020

Wójta Gminy Górzno
   z dnia 16 stycznia 2020 roku

 

w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu  za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Górzno

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie  Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1182 ze zm.) oraz Uchwały Nr XIV/85/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Górzno na lata 2020-2025 (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2019r., poz. 16055) Wójt Gminy Górzno zarządza, co następuje :

  • 1.
  1. Ustala się stawkę bazową czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Górzno miesięcznie w wysokości 5,00 zł (słownie: pięć złotych zero groszy).
  2. Rzeczywistą stawkę czynszu dla lokali, o których mowa w ust. 1 wylicza się na podstawie stawki bazowej oraz czynników obniżających wartość użytkową lokalu określonych w Uchwale Nr XIV/85/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Górzno na lata 2020-2025.
  • 2.

Ustala się stawkę czynszu najmu socjalnego lokalu w wysokości 1,70 zł  (słownie: jeden złoty siedemdziesiąt groszy) za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu miesięcznie, bez względu na miejsce położenia i wyposażenia budynku i lokalu.

  • 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarz Gminy Górzno.

  • 4.

Zarządzenie wchodzi w życie  z  dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 lutego 2020 roku oraz podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Górzno i ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Górzno.