Wnioski w sprawie świadczeń rodzinnych można składać od dnia 17 września 2012 r.

Druki wniosów dostępne są w Ośrodku Pomocy Społecznej pok. nr 6 lub na stronie urzędu www.gorzno.ugm.pl.

Warunkiem nabycia prawa do świadczeń rodzinnych jest spełnienie kryterium dochodowego tj. 504,00 zł na osobę lub 583,00 zł na osobę w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności oraz złożenie wniosku i dołączenie odpowiednich dokumentów:

 

  • zaświadczenia z urzędu skarbowego lub oświadczenia pełnoletnich członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych oraz innych dochodach – za 2011r. (dochody małżonków muszą być wykazane oddzielnie);
  • zaświadczenie z ZUS lub od pracodawcy albo oświadczenie członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2011r.;
  • zaświadczenie, nakaz płatniczy lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2011r.;
  • zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów;
  • dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej;
  • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne dot. wyegzekwowanych świadczeń w 2011 roku;
  • zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły wyższej;
  • dokumenty określające datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu (świadectwa pracy, umowy zlecenie, umowy o dzieło, PIT-y, zaświadczenia od pracodawcy);
  • dokumenty określające wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany - w przypadku uzyskania dochodu w 2011 roku (umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło, PIT-y, zaświadczenia od pracodawcy);
  • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty - w przypadku uzyskania dochodu po 2011 roku (umowy o pracę, umowy zlecenie, zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie netto osiągniętym w drugim miesiącu pracy od rozpoczęcia zatrudnienia).

 

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do otrzymania świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione podmiot realizujący świadczenia może domagać się takiego dokumentu.

Jeżeli rodzina ubiega się o świadczenia rodzinne na kolejny okres zasiłkowy, nie ma potrzeby składania powtórnie dokumentów, które znajdują się w posiadaniu ośrodka.

Na każdym wniosku należy wpisać nr rachunku bankowego, na który będą przelewane przyznane świadczenia.

Wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego Prezes GUS ogłosi nie później niż do dnia 23 września.

Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej , pok. nr 6.

UWAGA!
Świadczeniobiorcy, których dzieci, uprawnione do zasiłku rodzinnego w okresie zasiłkowym 2011/2012, będą uczniami szkół ponadgimnazjalnych proszeni są o dostarczenie zaświadczeń lub oświadczeń o kontynuowaniu nauki oraz o zamieszkiwaniu w internacie w terminie do 15 września 2012r.