Drukuj

Wnioski w sprawie świadczeń rodzinnych można składać od dnia 17 września 2012 r.

Druki wniosów dostępne są w Ośrodku Pomocy Społecznej pok. nr 6 lub na stronie urzędu www.gorzno.ugm.pl.

Warunkiem nabycia prawa do świadczeń rodzinnych jest spełnienie kryterium dochodowego tj. 504,00 zł na osobę lub 583,00 zł na osobę w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności oraz złożenie wniosku i dołączenie odpowiednich dokumentów:

 

 

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do otrzymania świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione podmiot realizujący świadczenia może domagać się takiego dokumentu.

Jeżeli rodzina ubiega się o świadczenia rodzinne na kolejny okres zasiłkowy, nie ma potrzeby składania powtórnie dokumentów, które znajdują się w posiadaniu ośrodka.

Na każdym wniosku należy wpisać nr rachunku bankowego, na który będą przelewane przyznane świadczenia.

Wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego Prezes GUS ogłosi nie później niż do dnia 23 września.

Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej , pok. nr 6.

UWAGA!
Świadczeniobiorcy, których dzieci, uprawnione do zasiłku rodzinnego w okresie zasiłkowym 2011/2012, będą uczniami szkół ponadgimnazjalnych proszeni są o dostarczenie zaświadczeń lub oświadczeń o kontynuowaniu nauki oraz o zamieszkiwaniu w internacie w terminie do 15 września 2012r.