Uchwała nr XXI1442020 Rady Gminy w Górznie z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok

Uchwała nr XXI/146/2020 Rady Gminy w Górznie z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na rok 2021.

Uchwała nr XXI/145/2020 Rady Gminy w Górznie z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2021.

Uchwała nr XXI/143/2020 Rady Gminy w Górznie z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021 obowiązujących na terenie Gminy Górzno.

Urząd Gminy Górzno informuje, że zgodnie z Uchwałą nr XXI/138/2020 Rady Gminy w Górznie z dnia 6 listopada 2020 r., od 1 stycznia 2021 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie 25,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość, jeżeli odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny.

Jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny opłata za gospodarowanie odpadami wyniesie dla niego 75,00 zł miesięcznie od osoby.

Na mocy tej samej uchwały zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami właścicieli nieruchomości, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 5,00 zł stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, liczonej od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość miesięcznie.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości posiada kompostownik, kompostuje w nim wszystkie bioodpady, nie gromadzi ich w pojemnikach ani workach odbieranych z posesji ani nie przekazuje ich do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych a chce skorzystać ze zwolnienia zobowiązany jest złożyć nową deklarację przyjmując stawkę opłaty za jedną osobę w wysokości 20,00 zł.