Drukuj

Na przełomie lutego i marca 2020  roku po raz 7 wystartuje konkurs dla młodych organizacji i grup nieformalnych z terenu województwa mazowieckiego. Tegoroczna pula środków na mikrodotacje wynosi blisko 400 tys. zł. Każdy projekt może uzyskać dofinansowanie wysokości od 1 500,00 zł do 5 000,00 zł.

W sobotę, 2 lutego 2020 roku w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Górznie odbyło się spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych z gminy Górzno (Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, Kluby Sportowe i inne Stowarzyszenia) poświęcone omówieniu założeń konkursu i zainspirowaniu organizacji i grup nieformalnych z terenu naszej gminy.

Sobotnie spotkanie otworzył Waldemar Sabak Wójt Gminy Górzno, który wyraził nadzieję na aktywność mieszkańców gminy w pozyskiwaniu środków, w tym w ramach programu „Mazowsze Lokalnie 2020”. Następnie głos zabrali Hubert Pasiak, Prezes Stowarzyszenia Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku - SOKIAL, jednego
z operatorów programu oraz Elżbieta Woźniak – Sionek, długoletni dyrektor instytucji kultury i współpracy z organizacjami pozarządowymi, która aktualnie pracuje w Kancelarii Premiera, Departamencie Społeczeństwa Obywatelskiego.

Jaki jest cel programu?

Głównym celem programu jest wsparcie działań, które inicjują współpracę mieszkańców Mazowsza na rzecz dobra wspólnego. W ramach konkursu, przewidywane jest przyznanie mikrodotacji na projekty, które zakładają współdziałanie mieszkańców, wynikają z konkretnych potrzeb, mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania i mierzalne rezultaty.

Ważnym elementem projektów powinno być realizowanie działań wspólnymi siłami mieszkańców i tzw. aktorów lokalnych – przedsiębiorców, samorządów i organizacji społecznych z danej społeczności. Mikrodotacja w wysokości do 5 tyś zł. ma jedynie wesprzeć inicjatywy oddolnie i pomóc w mobilizacji lokalnej społeczności – mówi Hubert Pasiak, Prezes Stowarzyszenia Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku - SOKIAL, jednego
z operatorów programu. Społeczności działające na terenie powiatu garwolińskiego są coraz aktywniejsze. Widać to choćby po powstających, jak grzyby po deszczu, kołach gospodyń wiejskich ( w naszej gminie jest …… kół). Warto pokazać, że przy niewielkim wsparciu i oddolnej mobilizacji mieszkańcy nawet niewielkich miejscowości mają wpływ na swoje otoczenie – dodaje Elżbieta Woźniak – Sionek, która pełni funkcję ambasadora programu w powiecie garwolińskim.

Organizatorzy spotkania serdecznie dziękują przedstawicielom organizacji pozarządowych
z gminy Górzno za aktywny udział w spotkaniu szkoleniowym.

Jakie projekty maja szanse na dofinansowanie?

Tak jak w poprzednich latach uruchomione są trzy ścieżki:

  1. Inicjatywy oddolne – inicjujące wspólne działania mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Ważnym elementem tych wniosków powinno być wspólne angażowanie obywateli, adekwatne, spójne  działania projektowe prowadzące do  dobra wspólnego oraz trwałość rezultatów.
  2. Wsparcie grup samopomocowych – projekty wspierające działania przeciw wykluczeniu społecznemu i zawodowemu oraz z zakresu wyrównania szans. W tej ścieżce szanse maja projekty skierowane do osób chorych, z problemami natury psychicznej, społecznej lub do ich najbliższych, którzy razem z nimi borykają się z trudnościami.  Wspierane będą działania niosące nową ofertę lub nowe działania.  Nie będą wspierane typowe formy wsparcia wcześniej już stosowane. 
  3. Rozwój organizacji – to projekty wspierające nowo powstałe organizacje (nie starsze niż 30 miesięcy). Wśród dofinansowanych działań znaleźć się mogą m.in. zakup sprzętu biurowego, sprzętu związanego z merytorycznym obszarem działań organizacji, koszty adaptacji lokalu, oprogramowanie komputerowe, podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy, częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną, poszerzenie zakresu świadczonych usług.

 

 

Ogłoszenie Konkursu już wkrótce!

FIO-Mazowsze Lokalnie to minimum formalności. Wniosek ma formę krótkiej fiszki i jest składany w formie elektronicznej. Ocena jest dwuetapowa. Realizatorzy są zapraszani na rozmowy z ekspertami, aby przedstawić swój pomysł na lokalne działanie czy rozwój swojej organizacji.

Operatorów programu „FIO-Mazowsze Lokalnie” wspierają Ambasadorzy, którzy na swoje barki przejmą część działań związanych z m.in. dotarciem do lokalnych grup nieformalnych, aktywnym informowaniu i doszkalaniu potencjalnych beneficjentów. Pracy tej będą służyć inspiratoria , konsultacje i inne formy wsparcia środowisk lokalnych.

Więcej informacji o konkursie na stronie www.mazowszelokalnie.pl

Kontakt telefoniczny: 0801 055 100 lub 22 450 98 73

Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/MazowszeLokalnie