Górzno, dnia 11.02.2020 r.

 

 

INFORMACJA

o wynikach naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej

 

            W dniu 16.01.2020 r. zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy Górzno ogłoszenie dotyczące naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w 2020 roku.

            W wyznaczonym terminie tj. do dnia 10.02.2020 r. żadna organizacja pozarządowa oraz podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) nie wykazały osób do składu Komisji Konkursowej.

            Zgodnie z art. 15 ust. 2da pkt 1 ww. ustawy, jeżeli żadna organizacja nie wskaże osób do składu Komisji Konkursowej może ona działać bez udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

            Biorąc pod uwagę powyższe, przedmiotowe Komisje Konkursowe działać będą bez udziału przedstawicieli ww. organizacji i podmiotów.