Drukuj

OGŁOSZENIE

wyników postępowania konkursowego przeprowadzonego w Urzędzie Gminy w Górznie  w dniu 12 lutego 2020r. na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu- w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Górzno w 2020 roku.

 

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 13/2020 Wójta Gminy Górzno z dnia z dnia 11 lutego 2020 roku w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu- w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Górzno w 2020 roku, w dniu 12 lutego 2020 roku dokonała oceny złożonej oferty pod względem formalnym i merytorycznym. Przy ocenie ofert stosowano kryteria zawarte w Zarządzeniu Nr 14/2020 Wójta Gminy Górzno z dnia 11 lutego 2020 roku w sprawie określenia regulaminu postępowania konkursowego Komisji Konkursowej na realizację zadań publicznych prowadzonym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Propozycje komisji dotyczące wyboru oferenta i wysokości przyznanej dotacji zostały zaakceptowane przez Wójta Gminy Górzno dnia 18 lutego 2020 roku.

Realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu- w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Górzno w 2020 roku- zostały złożone 2 oferty.

1.Gminny Ludowy Klub Sportowy „ORZEŁ” Unin otrzymał dotację finansową w wysokości 122 000 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące złotych).

2.Gminny Klub Sportowy Górzno otrzymał dotację finansową w wysokości 8 000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).