Mając na uwadze wprowadzenie obowiązku zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa, Samorząd Gminy Górzno informuje o możliwości zaopatrzenia w maseczki wielokrotnego użytku podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górznie, którzy nie są w stanie ich sobie zabezpieczyć.

Poniżej wyciąg z Rozporządzenia wprowadzającego w/w obowiązek:

Treść art. 18.  ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 15 kwietnia 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  ( Dz. U. z 2020 r. poz. 673)

Art. 18.

Od dnia 16 kwietnia 2020r. do odwołania nakłada się obowiązek

1)w środkach publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art.4ust.1pkt14 ustawy z dnia 16grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;

2)w miejscach ogólnodostępnych, w tym:

a)na drogach i placach,

b)w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,

c)w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach),d)na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art.3ust.2 ustawy z dnia 24czerwca 1994r. o własności lokali (Dz.U. z2020r. poz.532 i568).

2.Obowiązku określonego wust.1nie stosuje się w przypadku:

1)pojazdu samochodowego, w którym przebywa lub porusza się 1osoba albo 1osoba z dzieckiem, o którym mowa wpkt2;

2)dziecka do ukończenia 4. roku życia;

3)osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, nie-pełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane;

4)osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), o których mowa wust.1pkt2lit.b i c, z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów;

5)kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art.4 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 16grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym, lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego albo organizator tego transportu w rozumieniu art.4ust.1pkt8  i 9 tej ustawy albo przedsiębiorca wykonujący działalność w zakresie zarobkowego przewozu osób, zapewnia oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność w rozumieniu art.2pkt25 ustawy z dnia 5grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;

6)duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania;

7)żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności.

3.Osoba wykonująca czynności zawodowe w obiektach handlowych lub usługowych lub w placówkach handlowych lub usługowych może w czasie wykonywania tych czynności zawodowych realizować obowiązek, o którym mowa wust.1, przez zakrywanie ust  i nosa przy pomocy przyłbicy, jeżeli wszystkie stanowiska kasowe lub miejsca prowadzenia sprzedaży lub świadczenia usług wdanym obiekcie lub placówce są oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną.

4.Osoba ma obowiązek odkrycia ust i nosa na żądanie:

1)organów uprawnionych w przypadku legitymowania tej osoby w celu ustalenia jej tożsamości;

2)innej osoby w związku ze świadczeniem przez nią usług lub wykonywaniem czynności zawodowych lub służbowych, w tym przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby.