W dniu 20.04.2020 r. została podpisana umowa pożyczki na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej

w miejscowości Górzno". Umowa została zawarta pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Górzno

w ramach programu pn. Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracjami ujętymi w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Wartość całego zadania to kwota brutto 2 451 641,62 zł, z tego kwota pożyczki to 1 505 643,77 zł, pozostałą wartość tj. 945 997,85 zł stanowią środki własne.

Po zrealizowaniu całego zadania kwota pożyczki zostanie umorzona w 50%.