Górzno, dnia 05.05.2020 r.

 

WÓJT   GMINY   GÓRZNO

 

Na podstawie art. 40 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490).

 

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajem zabudowanej nieruchomości- części budynku stanowiącego lokal użytkowy położony na parterze (wejście czwarte od frontu licząc od strony szkoły), którego powierzchnia wynosi 33,53 m2 na czas nieokreślony, położonej we wsi Górzno obręb Górzno Kolonia, będącej własnością Gminy Górzno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 193/11 o pow. 0,1351ha.

 

Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:

 1. Przetarg odbędzie się dnia 16.06.2020r. /wtorek / o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Górzno. Dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Sąd Rejonowy
  w Garwolinie prowadzi księgę wieczystą nr: SI1G/00078752/2.
 2. Cena wywoławcza czynszu najmu części budynku stanowiącego lokal użytkowy położony na parterze (wejście czwarte od frontu licząc od strony szkoły) netto: 400 zł (słownie: czterysta złotych).

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 4 zł (słownie: cztery złote).

Do ceny należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.

Wynajmujący zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany wysokości czynszu najmu
w wysokości do 10% kwoty czynszu w roku kalendarzowym.

Ponadto najemca jest zobowiązany do:

 1. Utrzymanie przedmiotu najmu we właściwym stanie technicznym i sanitarnym.
 2. Dokonywać we własnym zakresie i na własny koszt konserwacji przedmiotu najmu oraz remontów bieżących.
 3. Najemca zobowiązuje się użytkować przedmiot najmu przez okres trwania umowy zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami prawidłowej eksploatacji.
 4. Po zakończeniu umowy zobowiązany jest zwrócić przedmiot najmu w stanie niepogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji.
 5. Najemcy nie wolno oddać przedmiotu najmu innym osobom do korzystania (z wyjątkiem Klientów i personelu Najemcy), a w szczególności, nie wolno oddać w najem, dzierżawę lub użyczenie.

6.Najemca oprócz czynszu opłacać będzie podatki i opłaty lokalne oraz inne koszty związane z użytkowaniem nieruchomości.

III. Według planu zagospodarowania przestrzennego gminy, w/w nieruchomość to tereny usług komercyjnych 4U, ponadto działka znajduje się w strefie obserwacji archeologicznej.

 1. Nieruchomość stanowiąca przedmiot najmu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w wysokości 70 zł (słownie: siedemdziesiąt złotych), w terminie do dnia 12.06.2020r. przelewem na konto Urzędu Gminy Górzno:

BS Garwolin O/Górzno

86 9210 0008 0060 0200 2000 0090

 1. Warunkiem udziału w przetargu jest:
 2. a) przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłacenia wadium,
 3. b) osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie notarialnego pełnomocnictwa,
 4. c) w przypadku przedsiębiorców, przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz dokumentów upoważniających do działania w ich imieniu.

VII. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny najmu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, a odstąpił od zawarcia umowy najmu.

VIII. Termin zawarcia umowy najmu zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 1. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą
  w 1939r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu
  o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.
 2. Wójt zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.
 3. Dodatkowych informacji udzielą pracownicy Urzędu Gminy w Górznie pokój nr 8 pod nr tel. /0-25/ 681-22-54 wew. 39