Na najbliższej sesji Rady Gminy Górzno w dniu 29 maja 2020 r. o godz. 14.00 odbędzie się debata nad raportem o stanie Gminy Górzno za 2019 rok (udostępniony jest w BIP Urzędu Gminy w Górznie zakładka: Raport o stanie Gminy). Mieszkańcy Gminy Górzno mogą zabierać głos w debacie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami mieszkaniec, który chciałby zabrać głos na sesji, na której ma być przedstawiany raport, składa zgłoszenie pisemne w postaci papierowej do Przewodniczącego Rady Gminy za pośrednictwem Urzędu Gminy najpóźniej w dniu poprzedzającym debatę. Zgłoszenie powinno być poparte podpisami co najmniej 20 osób.