Górzno, dnia 08.06.2020 r.

ZPiOŚ.271.1.3.2020

 

 

Zapytanie ofertowe pn. Usunięcie i unieszkodliwienie płyt azbestowo-cementowych  z terenu Gminy Górzno

 

 

Wójt Gminy Górzno zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn. Usunięcie i unieszkodliwienie płyt azbestowo-cementowych z terenu Gminy Górzno. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.) postępowanie jest prowadzone poza ww. ustawą.

 1. Zakres zamówienia obejmuje:
 2. Pakowanie, załadunek, transport odpowiednio zabezpieczonych wyrobów zawierających azbest, wyładunek i przekazanie wyrobów zawierających azbest do unieszkodliwienia. Wyroby azbestowe są już zdemontowane składowane na terenie indywidualnych gospodarstw w pryzmach (nie wszystkie są na paletach).

Ilość wyrobów azbestowych do usunięcia z terenu nieruchomości na terenie gminy zgodnie z wnioskami, które wpłynęły do Urzędu Gminy Górzno wynosi ok. 102,49 Mg (50 posesji). Są to płyty eternitowe pochodzące z pokryć dachowych. Ilość podanych Mg eternitu może uleć zmianom.

 1. Usługa odbioru jak i przekazanie na składowisko musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
 2. Rozliczenie wykonanej usługi tzw. kosztorysowe tzn. na podstawie rzeczywistej liczby odebranych Mg płyt azbestowych.
 3. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zmówienia w przypadku nie uzyskania dofinansowania.

 

 1. Wymagany termin wykonania zamówienia: 30.09.2020 r.

 

 1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy załączą do swej oferty następujące dokumenty:

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

 - kopia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu  i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest stosownie do  obowiązujących przepisów lub umowa na transport odpadów z grupy 17 06 z podmiotami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych z grupy 17 06,

-  Oświadczenie o przeszkoleniu pracowników -  Załącznik nr 2,

- Oświadczenie o przedstawieniu umowy ze składowiskiem odpadów niebezpiecznych – Załącznik nr 3.

 1. Przygotowanie oferty:
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.
 • Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
 • Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
 • Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszego zaproszenia.
 • Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej ofertę.

 

 1. Ofertę w zamkniętej kopercie, należy złożyć w siedzibie zamawiającego do dnia 17.06.2020 r do godz. 1300.
 2. a) Na opakowaniu - kopercie należy umieścić:
  • pieczęć oferenta (nazwę i adres)
  • napis:
„Zapytanie Ofertowe

Usunięcie i unieszkodliwienie płyt azbestowo-cementowych

 z terenu Gminy Górzno

Nie otwierać do dnia 17.06.2020 r. do godz. 13 30

 

 1. b) Do oferty należy załączyć formularz ofertowy oraz dokumenty wymienione w pkt. 4. Nie załączenie któregoś z wyżej wymienionych dokumentów lub nie uzupełnienie ich w wyznaczonym czasie spowoduje wykluczenie Wykonawcy.

       Po upływie terminu do składania ofert zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę. Spośród ofert spełniających wymagania, o których mowa w zaproszeniu za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną wykonania zamówienia.

 1. Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą o wyborze jego oferty oraz wskaże termin i miejsce podpisania umowy na piśmie (fax, mail) lub telefonicznie.
 2. Po podpisaniu umowy na realizację zamówienia z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o wynikach postępowania.

 

 

Wójt Gminy Górzno

 

Waldemar Sabak

 

 

 

 

Załączniki:

 1. Zał. nr 1 - formularz ofertowy.
 2. Zał. Nr 2 i 3
 3. Zał. nr 4 wzór umowy.
Załączniki:
Pobierz plik (Wyniki oferentom 2020.doc)17.06.2020 - Wybór oferty najkorzystniejszej[17.06.2020 - Wybór oferty najkorzystniejszej]187 kB
Pobierz plik (zapytanie 2020.doc)08.06.2020 - Treśc ogłoszenia wraz z załącznikami[08.06.2020 - Treśc ogłoszenia wraz z załącznikami]97 kB