Górzno, dnia 09.06.2020 r.

ZPiOŚ.271.1.4.2020

Zapytanie ofertowe

"Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BigBag”

 

            Gmina Górzno zaprasza do składania ofert cenowych na realizację zadania obejmującego odbiór oraz poddanie odzyskowi lub unieszkodliwieniu odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj. folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu big bag, z obszaru gminy Górzno, zgodnie z poniższą specyfikacją:

 1. Zamawiający: Gmina Górzno, ul. Jana Pawła II 10, 08-404 Górzno
 2. Termin realizacji zamówienia: data zakończenia: do 14 sierpnia 2020 r.
 3. Opis Przedmiotu zamówienia:

CPV:  90533000-2  Usługi gospodarki odpadami

90512000-9  Usługi transportu odpadów

90500000-2 Usługi związane z odpadami

90514000-3 Usługi recyklingu odpadów

Przedmiotem zamówienia usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BigBag z terenu gminy Górzno.

Zadanie realizowane jest w ramach programu priorytetowego usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej i finansowane będzie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zakres rzeczowy obejmuje:

1)   ważenie odbieranych odpadów folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag;

2)     załadunek odpowiednio zapakowanych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag oraz uporządkowanie miejsca wykonywania usługi z w/w odpadów;

3)   transport odebranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwienia środkami transportu posiadającymi aktualne zezwolenie na transport odpadów;

4)   rozładunek i przekazanie odpadów do odzysku lub unieszkodliwienia.

Oferta winna zawierać koszty transportu, unieszkodliwienia oraz prowadzenie ilościowej jakościowej ewidencji odpadów.

Kod odbioru odpadów: 02 01 04.

 Zdeklarowane przez rolników ilości odpadów:

Lp.

Kod odpadu

Nazwa

Ilość (Mg)

a

b

c

d

1.

02 01 04

Folia rolnicza

15,395

2.

02 01 04

Siatka i sznurek do owijania balotów

3,555

3.

02 01 04

Opakowania  po nawozach 

2,797

4.

02 01 04

Opakowania  typu big bag

1,459

RAZEM

23,206

Zamawiający wskaże miejsca na terenie gminy, do którego rolnicy zobowiązani będą dostarczyć odpady we własnym zakresie.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest:

1/ spisać z każdą osobą dostarczającą odpady protokół odbioru odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag, którego jeden egzemplarz przekaże Zamawiającemu. Protokół w szczególności powinien zawierać następujące dane:

 1. imię i nazwisko właściciela posesji/ użytkownika, który dostarcza odpady;
 2. adres, z którego pochodzą dostarczone odpady z folii rolniczych , siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań typu Big-Bag
 3. datę odbioru
 4. wagę odbieranego odpadu w rozbiciu na: - folie rolnicze białe; - folie rolnicze czarne; - siatki do owijania balotów; - sznurki do owijania balotów; - opakowania po nawozach; - opakowania  typu Big Bag;
 5. podpis właściciela/ użytkownika
 6. podpis wykonawcy (właściciela firmy) lub osoby upoważnionej przez wykonawcę ze wskazaniem pełnionej funkcji,
 7. pieczęć firmową wykonawcy,

2/ do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej art. 66 i 67 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. 701 tj.) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25.04.2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019 r. poz.819),

3/ wykonania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wymogów obowiązującego w tym zakresie prawa, do przekazania Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających właściwe i zgodne z przepisami wykonanie przedmiotu zamówienia, a w szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oryginałów/potwierdzonych za zgodność/ kart przekazania odpadów, osobno dla każdego z właścicieli nieruchomości, którzy przekazali odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag oraz kart przekazania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu.

4/ Wykonawca wykona co najmniej 10-15 zdjęć podczas wykonywania prac na różnym etapie, czytelnych dobrej jakości, kolorowych zdjęć, ilustrujących przebieg realizacji zadania.

5/ po wykonaniu zadania Wykonawca przedłoży Zamawiającemu sprawozdanie zawierające:

 1. adres gospodarstwa rolnego, z którego dostarczone zostały odpady,
 2. ilości odebranego odpadu w Mg w rozbiciu na folie rolnicze, siatki i sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big- Bag.

6/ po wykonaniu zadania Wykonawca złoży oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

7/ Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje i dane otrzymane od Zamawiającego oraz od właścicieli nieruchomości, którzy dostarczą odpady.

8/ Wszelkie działania lub czynności nie opisane powyżej, a wynikające z procedur określonych w ustawach oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania zamówienia Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia i uwzględnić w kosztach i terminie wykonania przedmiotu zamówienia.

9/ Rozliczenia będą dokonywane na podstawie rzeczywistej wagi rodzaju odpadów zgodnie z ofertą cenową – wg tabeli dla poszczególnych frakcji odpadów po cenach jednostkowych brutto.

 1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim wg Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego.

Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania i dostarczenia oferty w żadnym wypadku, włączając sytuację uwzględnioną w pkt 9. 

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1/ Posiadający uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętej zamówieniem.
2/ Dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3/ Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.
4/ Posiadający niezbędną do wykonania wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia.
5/ Zamawiający uzna warunki wymienione w pkt 1 – 4 za spełnione jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o ich spełnianiu.

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:
 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Górzno, ul. Jana Pawła II 10, 08-404 Górzno do dnia 18.06.2020 r. wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
 1. Oferta musi być złożona zamkniętej kopercie  z opisem nazwy i adresem wykonawcy oraz nazwą i adresem zamawiającego, a także napisem Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BigBag.
 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 1. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
   
 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

 • jej treść nie odpowiada treści przedmiotu zamówienia;
 1. Kryterium oceny ofert: cena 100%

Jedynym kryterium oceny ofert będzie najniższa cena brutto. Cena za wykonanie przedmiotu umowy powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść za realizację przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT.

 1. Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z wykonawcami jest: Iwona Zając, tel. 25 681 22 54 wew. 36, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Zamawiający zastrzega sobie : możliwość unieważnienia procedury udzielenia zamówienia, bez wyboru wykonawcy- zgodnie z art. 701§ 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145)

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Iwona Zając

tel. 25 681 22 54 wew. 36

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Załączniki:
Pobierz plik (wybór ofety - folie.pdf)02.07.2020 - Wybór oferty[02.07.2020 - Wybór oferty]75 kB
Pobierz plik (zapytaniefolierolnicze.zip)09.06.2020r. - - Treśc zapytania ofertowego z załącznikami[09.06.2020r. - - Treśc zapytania ofertowego z załącznikami]171 kB