Na podstawie art. 16 ust. 4 w związku z art. 19 ustawy z dnia 31 lipca 2029 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2029 r. poz. 1728) informuję o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do prac spisowych w ramach powszechnego spisu rolnego w 2020 r. na terenie Gminy Górzno.

Spis rolny zostanie przeprowadzony w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 r .

Kandydat na rachmistrza spisowego winien spełniać następujące warunki:

 • być pełnoletnim,
 • zamieszkiwać na terenie gminy Górzno,
 • posiadać co najmniej wykształcenie średnie,
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • nie może być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacje ważne dla osób składających oferty:

 • kandydat na rachmistrza spisowego musi przejść szkolenie teoretyczne i praktyczne, zakończone egzaminem testowym. Jeśli wszyscy kandydaci uzyskają pozytywny wynik z egzaminu, umowa jest podpisywana z kandydatami, którzy uzyskali najlepszy wynik, a pozostali wpisywani są na listę rachmistrzów rezerwowych.
 • rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem urzędy statystycznego.
 • wynagrodzenie rachmistrza ustala się jako iloczyn stawki w wysokości:
 1. 37 zł brutto i liczby wykonanych w pełni bezpośrednich wywiadów z użytkownikami gospodarstw rolnych,
 2. 20 zł brutto i liczby wykonanych w pełni wywiadów telefonicznych z użytkownikami gospodarstw rolnych

(rachmistrz, który rozpocznie i nie zakończy w pełni wywiadu metodą CAPI, a formularz elektroniczny zostanie skierowany do realizacji metodą CAPI, nie otrzyma wynagrodzenia za ten formularz)

 • kandydaci na rachmistrzów terenowych podlegają postępowaniu weryfikacyjnemu:

- po zakończeniu szkolenia i uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu zostają wpisani na listę rachmistrzów spisowych,

- o kolejności decyduje największa liczba uzyskanych punktów podczas egzaminów.

Oferta kandydata na rachmistrza spisowego powinna zawierać:

 1. Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego obejmuje: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu;
 2. kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie co najmniej szkoły średniej;
 3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 4. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe – musi zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

Termin rekrutacji od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r.

Oferty należy składać w formie pisemnej osobiście lub za pośrednictwem poczty w godzinach pracy Urzędu Gminy w Górznie pokój nr 10 – sekretariat - w kopertach z napisem „Nabór na rachmistrza spisowego”.

Dokumenty, które wpłyną po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

Załączniki:
Pobierz plik (0210_200618000725_001.pdf)17.06.2020 - Treśc ogłoszenia[17.06.2020 - Treśc ogłoszenia]557 kB
Pobierz plik (dokumenty.zip)23.06.2020 - Załaczniki do ogłoszenia[23.06.2020 - Załaczniki do ogłoszenia]34 kB