ZARZĄDZENIE nr 31/2020

WÓJTA GMINY GÓRZNO

z dnia 17 czerwca 2020 roku

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Uninie

 

Na podstawie art.  30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U z 2019r. poz. 506), art. 63 ust.10 w zw. z art. 29 us. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1680 ze zm.) oraz  § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017r. poz. 1587 oraz z 2019r. poz. 1634)  zarządzam, co następuje: 

 

 • 1.
 1. Ogłaszam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Uninie siedzibą pod adresem Unin 86B, 08-400 Garwolin, w skład której wchodzi: Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Uninie i  Przedszkole w Uninie.
 2. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 • 2.

Treść ogłoszenia o konkursie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Górzno.

 

 • 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 31/2020

Wójta Gminy Górzno z dnia 17 czerwca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Uninie

 

 

WÓJT GMINY GÓRZNO

OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA

Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Uninie

 

 1. Organ prowadzący szkołę:

Gmina Górzno, ul. Jana Pawła II 10, 08-404 Górzno

 1. Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs:

Zespół Szkolno Przedszkolny w Uninie z siedzibą: Unin 86B, 08-400 Garwolin,

W skład zespołu wchodzi: Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Uninie i Przedszkole w Uninie

 • Wskazanie wymagań wobec kandydatów:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597, z 2019r. poz. 1661)) tj.:

 1. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
 • posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;
 • ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 • uzyskał:
 1. co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
 2. pozytywną ocenę dorobku zawodowego o okresie ostatniego roku albo
 3. w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywna ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni

-  przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora; , a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

 

5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

7) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019r.poz 2215 ze zm), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz. U.  z 2020r. poz. 85 z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1140 ze zm.)

11) w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019r. poz 1480); ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

 1. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole podstawowej, oraz

2) spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt 2-11

 1. Osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
  1) posiada obywatelstwo polskie, z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo dyscyplinarne;

5) spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2,5,6,8,10 i 11.

 

 1. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany:

1) zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych lub

2) zatrudniony na stanowisku innym niż określone w pkt 1, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej,

3) nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 264)

- spełniający wymagania określone w ust. 1, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

 

 1. Wskazanie wymaganych dokumentów:

Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej oraz publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587, z 2019r. poz. 1634) oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Uninie
 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

 1. c) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

- imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)

 1. d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;
 2. e) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
 3. f) w przypadku cudzoziemca - poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia:

- dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku polskim ( Dz. U. z 2019r. poz. 1480 ze zm.), lub

- dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

- dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,

 1. g) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 2. h) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 3. i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyśle przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1440 ze zm.);
 5. k) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 430 ze zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r;
 6. l) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
 7. m) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 8. n) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm. 2 ), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm. 3 )
 9. o) oświadczenie, że kandydat ma pełna zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych
 10. Informacja o sposobie i terminie składania ofert:
 11. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem:

„Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Uninie”

w terminie do 3 lipca 2020 r. do godziny 15.00

na adres: Urząd Gminy w Górznie, ul. Jana Pawła II 10, 08-404 Górzno, pokój nr 10

W przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Górzno. Oferty złożone po wyżej wymienionym terminie nie będą objęte procedurą konkursową.

2.Nie dopuszcza się możliwości składania ofert w postaci elektronicznej.

 

 1. Informacja o sposobie powiadamiania kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego:
 2. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Górzno.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci i członkowie komisji konkursowej zostaną powiadomieni indywidualnie. Kandydat zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości.

 1. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Górznie, telefon 25 681 22 54

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (PDF Konkurs na dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Uninie.pdf)17.06.2020 - Treść ogłoszenia[17.06.2020 - Treść ogłoszenia]575 kB