ZAPYTANIE OFERTOWE

„Zakup i dostawa 30 szt. laptopów oraz oprogramowania w ramach

programu Zdalna Szkoła+”

 

 1. Zamawiający

Gmina Górzno

 1. Jana Pawła II 10, 08-404 Górzno

NIP 826-20-36-670, REGON 711582279

tel. 25 681 22 54, 55

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 30 laptopów oraz oprogramowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

 

III.             Termin realizacji zadania.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia tj. dostarczenia sprzętu do dnia 17.07.2020 r. Dostawa do Urzędu Gminy Górzno, ul. Jana Pawła II 10, 08-404 Górzno

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty, miejsce oraz termin składania oferty.
 2. Ofertę na załączonym formularzu ofertowym ( Zał. Nr 2) należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Górzno, ul. Jana Pawła II 10, 08-404 Górzno sekretariat w formie pisemnej, osobiście lub listownie w terminie do dnia 30.06.2020 r do godz. 1000. Oferta powinna zostać złożona w zamkniętych kopertach z oznaczeniem składającego ofertę oraz dopiskiem   „Oferta na Zakup i dostawa 30 szt. laptopów oraz oprogramowania w ramach programy Zdalna Szkoła+ .”
 3. Oferta powinna zostać podpisana przez osobę upoważnioną.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.06.2020 o godz. 1100 w siedzibie UG Górzno.
 5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
 7. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
 8. O wyborze najkorzystniejszej oferty zainteresowani zostaną poinformowani pisemnie lub e-mailowo na adres wskazany w ofercie.
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez dokonania wyboru żadnej z ofert, bez podania przyczyny na każdym etapie prowadzonego postępowania. Z tytułu unieważnienia postępowania Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.
 10. Opis wymagań stawianych Wykonawcy
 11. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
 12. a) Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia.
 13. b) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 14. c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 1. Informacje o dokumentach składających się na ofertę.

Na ofertę składa się:

 1. Wypełniony formularz ofertowy wraz ze specyfikację techniczną oferowanego sprzętu.
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału.
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

 

VII.     Kryterium oceny ofert.

Cena – 100 % kryterium wyboru oferty będzie najniższa cena brutto.

 

VIII.  Dodatkowe informacje

 1. W przypadku rozbieżności pomiędzy oferowaną ceną wyrażoną liczbowo a ceną słownie Zamawiający przyjmie jako prawidłową cenę wyrażoną liczbowo.
 2. W przypadku błędów rachunkowych w obliczeniu ceny Zamawiający poprawi omyłki przyjmując za niezmienną cenę jednostkową netto.
 3. Osoba do kontaktu: Iwona Zając, tel. 25 681 22 54 wew. 36, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wójt Gminy Górzno

 

Waldemar Sabak

 

 

 

 

Załączniki:

 1. Zał. nr 1 - opis przedmiotu zamówienia,
 2. Zał. Nr 2 – formularz ofertowy,
 3. Zał. Nr 3 – oświadczenie,
 4. Zał. Nr 4 wzór umowy.
Załączniki:
Pobierz plik (informacja z otwarcia.doc)30.06.2020 - Informacja z otwarcia ofert[30.06.2020 - Informacja z otwarcia ofert]65 kB
Pobierz plik (odpowiedź na zapytania 23.06.2020.pdf)23.06.2020 - Odpwiedzi na pytania[23.06.2020 - Odpwiedzi na pytania]140 kB
Pobierz plik (wybór oferty 06.07.2020.pdf)06.07.2020r. - Wybór oferty[06.07.2020r. - Wybór oferty]76 kB
Pobierz plik (zapytanie ofertowe 18.06.2020.pdf)18.06.2020 - treść zapytania wraz z załącznikami[18.06.2020 - treść zapytania wraz z załącznikami]923 kB
Pobierz plik (zmiana załącznika 19.06.2020.doc)19.06.2020 - Informacja o zamianie załącznika Nr 2[19.06.2020 - Informacja o zamianie załącznika Nr 2]68 kB