Komunikat w sprawie  wniosków na  świadczenia rodzinne

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górznie  informuje, że wnioski o ustalenie prawa do:

  • świadczeń rodzinnych,
  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
  • świadczenia „Dobry start”
  • specjalnego zasiłku dla opiekuna

można składać w formie elektronicznej od 1 lipca 2020r.    za pośrednictwem:

  • portalu empatia.mrpips.gov.pl,
  • Profilu Zaufanego,
  • PUE ZUS
  • bankowości elektronicznej.

Od 1 sierpnia wnioski będą przyjmowane w formie papierowej bezpośrednio w ośrodku.

UWAGA – NIE NALEŻY SKŁADAC WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE 500+ - AKTUALNY OKRES ZASIŁKWY TRWA DO 31 MAJA 2021R.

Druki wniosków dostępne są w Ośrodku Pomocy Społecznej pok. nr 6 lub na stronie urzędu www.gorzno.ugm.pl zakładka Aktualne wzory dokumentów.

Prawo do świadczeń rodzinnych przysługuje w rodzinie po spełnieniu  kryterium dochodowego tj. 674,00 zł na osobę lub 764,00 zł na osobę w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.

W okresie zasiłkowym 2020/2021 podstawą przy ustalaniu prawa do ww. świadczeń będą dochody za rok 2019, przy czym należy uwzględnić zmiany w dochodach członków rodziny, które nastąpiły w okresie od 1 stycznia 2020r. do dnia złożenia wniosku.

Dokumenty potwierdzające zmiany dochodów wnioskodawca musi dołączyć do wniosku. Nie jest z kolei wymagane dołączanie do wniosku zaświadczeń o dochodach z Urzędu Skarbowego za 2019r.
Wyjątek stanowią osoby, które w 2019r. prowadziły działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej. Do ww. wniosków osoby te muszą dołączyć zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
a) formie opłacanego podatku,
b) wysokości przychodu,
c) stawce podatku,
d) wysokości opłaconego podatku

W przypadku świadczenia „Dobry start” na wsparcie  rodzina może liczyć niezależnie od posiadanego dochodu. Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Ważne: Wniosek należy złożyć do 30 listopada!

 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie mrpips.gov.pl