Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Górznie

ogłasza

wstępny nabór ofert na pełnienie funkcji:

rodziny wspierającej

 

Funkcjonowanie rodzin wspierających reguluje art. 29-31 ustawy z dnia  9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018r. poz. 998 z póź. zm.)

 

Warunki, które winny być spełnione przez kandydatów ubiegających się  o pełnienie funkcji rodziny wspierającej:

 

  1. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny lub pracownika socjalnego, pomaga rodzinie w:
  • opiece i wychowaniu dziecka,
  • prowadzeniu gospodarstwa domowego,
  • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.
  1. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom
    z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
  2. Rodzinę wspierającą ustanawia Wójt po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej,  na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.
  3. Z rodziną wspierającą Wójt zawiera umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy. Rodzina wspierająca nie uzyskuje wynagrodzenia z tyt. pełnienia funkcji a jedynie zwrot kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

 

Nabór jest otwarty - osoby/ rodziny  zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Ośrodka Pomocy Społecznej w Górznie w każdym momencie.

 

                          Kierownik                                                                                                               Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

                                                                                             Katarzyna Kurach