Drukuj

Górzno, dnia 30.06.2020 r.

ZPiOŚ.6220.1.2020

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Wójt Gminy Górno działając na podstawie:

- art. 74 ust. 3  pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r, poz. 283, zwanej dalej „ustawą ooś”) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz 2096 ze zm.) zawiadamia strony postępowania,

- art. 85 ust.3 ustawy ooś podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 30.06.2020 r. wydano decyzję znak: ZPiOŚ.6220.1.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi powiatowej Nr 1328W Garwolin – Reducin – Górzno – Samorządki - Żelechów w km 3+035-6+330. 

            Z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozostałą dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy  w Górznie  pokój nr 1 od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 – 1530.

Wójt Gminy Górzno

Waldemar Sabak

 

 

 

 

Powyższe obwieszenie umieszcza się na (14 dni):

  1. Stronie internetowej Urzędu Gminy w Górznie (www.gorzno.ugm.pl)
  2. Tablicy ogłoszeń sołectwa Reducin
  3. Przekazano do UG Garwolin