Górzno, dnia 01.07.2020 r.

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY GÓRZNO

 

 

         Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.)

 

- ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, będącej własnością Gminy Górzno.

 

Oznaczenie nieruchomości:

 

- nieruchomość niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 538/2 o powierzchni 0,5949 ha położona we wsi Łąki, gm. Górzno,

- dla powyższej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym
w Garwolinie księga wieczysta Nr SI1G/00037580/6,

- według plany zagospodarowania przestrzennego gminy Górzno uchwalonym przez Radę Gminy w Górznie i zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XII/62/2003 z dnia 29 grudnia 2003 roku ogłoszonym w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 40, poz. 1173 z dnia 26 lutego 2004r. oraz Uchwały Nr XXXIII/178/2013 Rady Gminy w Górznie z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górzno we wsiach Reducin i Łąki ogłoszonej w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 9778 z dnia 24 września 2013 r., w/w nieruchomość to terenu usług komercyjnych lub publicznych z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej,

- oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego cena nieruchomości wynosi:
31 000 zł + obowiązujący podatek VAT (słownie: trzydzieści jeden tysięcy złotych plus podatek VAT).

 

         Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości (na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i pkt. 2) winny złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze skorzystania z pierwszeństwa nabycia, w Urzędzie Gminy w Górznie, w terminie do dnia  18 sierpnia 2020 r.

Wójt Gminy

Waldemar Sabak