Górzno, dnia 29.07.2020r.

 

WÓJT   GMINY   GÓRZNO

 

Na podstawie art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490).

 

Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na wynajem zabudowanej nieruchomości budynkiem hali sportowej- dotyczy najmu części parteru budynku hali o pow. 262,67m2 na czas nieokreślony, położonej we wsi Górzno obręb Górzno Kolonia będącej własnością Gminy Górzno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 192/4 o pow. 0,4799 ha.

Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:

 1. Przetarg odbędzie się dnia 02.09.2020r. /środa/ o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Górznie.

Dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Sąd Rejonowy w Garwolinie prowadzi księgę wieczystą nr SI1G/00037268/3.

 1. Cena wywoławcza czynszu najmu (netto): 1600 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych).

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 16 zł (słownie: szesnaście złotych).

Do ceny należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.

Wynajmujący zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany wysokości czynszu najmu
w wysokości do 10% kwoty czynszu w roku kalendarzowym.

Część parteru budynku hali o pow. 262,67m2 przeznaczona jest do wynajmu pod działalność związaną z prowadzeniem siłowni oraz zajęć fitness. Najemca będzie mógł korzystać razem
z wynajmującym z szatni oraz WC.

Godziny otwarcia przedmiotu najmu 8.00- 22.00.

W związku z tym że obiekt najmu zlokalizowany jest w sąsiedztwie terenów szkolnych nie można będzie na jego terenie ani w pobliżu spożywać napoi alkoholowych jak również trzeba szczególnie dbać o czystość.

Ponadto najemca jest zobowiązany do:

 1. Utrzymanie przedmiotu najmu we właściwym stanie technicznym i sanitarnym.
 2. Dokonywać we własnym zakresie i na własny koszt konserwacji przedmiotu najmu oraz remontów bieżących.
 3. Najemca zobowiązuje się użytkować przedmiot najmu przez okres trwania umowy zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami prawidłowej eksploatacji.
 4. Po zakończeniu umowy zobowiązany jest zwrócić przedmiot najmu w stanie niepogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji.
 5. Najemcy nie wolno oddać przedmiotu najmu innym osobom do korzystania (z wyjątkiem Klientów i personelu Najemcy), a w szczególności, nie wolno oddać w najem, dzierżawę lub użyczenie.

III. Według planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górzno uchwalonym przez Radę Gminy w Górznie i zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XII/62/2003 z dnia 29 grudnia 2003 roku , w/w nieruchomość  od  drogi KD przeznaczona jest na poszerzenie tej drogi,
a pozostałe to tereny usług publicznych UP.

 1. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w wysokości
  300 zł (słownie: trzysta złotych), w terminie do 28.08.2020 r. przelewem na konto Urzędu Gminy Górzno:

BS Garwolin O/Górzno

86 9210 0008 0060 0200 2000 0090

 1. Warunkiem udziału w przetargu jest:
 2. a) przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłacenia wadium,
 3. b) osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie notarialnego pełnomocnictwa,
 4. c) w przypadku przedsiębiorców, przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz dokumentów upoważniających do działania w ich imieniu.

VII. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny najmu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, a odstąpił od zawarcia umowy najmu.

VIII. Termin zawarcia umowy najmu zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 1. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą
  w 1939r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu
  o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.
 2. Wójt zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.
 3. Dodatkowych informacji udzielą pracownicy Urzędu Gminy w Górznie pokój nr 8 pod nr tel. /0-25/ 681-22-54 wew. 39