Informacja dotycząca możliwości składania wniosków na dożywianie dzieci w szkołach na rok szkolny 2020/2021

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Górznie informuje o możliwości skorzystania z dożywiania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Górzno na rok szkolny 2020/2021
w placówkach oświatowych, tj. w szkołach, przedszkolach i żłobku.

Dożywianie dzieci realizowane jest w ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz.1007)

O przyznanie posiłku ( nie pełne wyżywienie  w przypadku przedszkola żłobka  tylko jeden posiłek – obiad) może ubiegać się rodzina, której dochód netto nie przekracza 150%  kryterium dochodowego przewidzianego ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej co stanowi kwotę 792 zł netto na osobę w rodzinie, spełniająca warunki wskazane w w/wym ustawie tj.:

Art.7.Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 

1)ubóstwa;

2)sieroctwa;

3)bezdomności;

4)bezrobocia;

5)niepełnosprawności;

6)długotrwałej lub ciężkiej choroby;

7)przemocy w rodzinie;

8)potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

9)bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;1

10)trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

11)alkoholizmu lub narkomanii;

12)zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

13)klęski żywiołowej lub ekologicznej

 

Z rodzinami, które będą ubiegać się o pomoc w formie dożywania dzieci pracownik socjalny przeprowadzi rodzinny wywiad środowiskowy w celu ustalenia ich sytuacji rodzinnej i dochodowej zgodnie z art. 107 ustawy o pomocy społecznej. Po zebraniu pełnej dokumentacji potwierdzającej aktualną sytuację dochodową i osobistą rodziny zostanie wydana decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania dożywiania.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia/oświadczenia o dochodach netto m. in. zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia, decyzję organu emerytalno – rentowego, oświadczenie o użytkowanym gosp. rolnym itp. wszystkich członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (np. w sytuacji, kiedy wniosek zostanie złożony w sierpniu 2020 r., należy do niego załączyć zaświadczenia o dochodach netto za miesiąc lipiec 2020 r.)

Należy nadmienić, że do dochodu nie wlicza się m.in.: zasiłek celowy, świadczenie dla osoby bezrobotnej wykonującej prace społecznie użyteczne, wartość świadczenia w naturze, świadczenia z Programu Rodzina 500 Plus.

Uwaga!
Wszyscy rodzice, którzy chcą skorzystać z pomocy w formie posiłku dla dzieci od dnia rozpoczęcia roku szkolnego powinni złożyć podanie lub wniosek w miesiącu sierpniu 2020 r. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni telefonicznie pod numerem telefonu 25 68-122-84.

 NIE MA MOZLIWOŚCI PRZYZNAWANIA POMOCY WSTECZ!

 

                                                                                      

 

                                                                                                          Kierownik GOPS

                                                                                                          Katarzyna Kurach