Górzno, dnia 02.09.2020 r.

 

Informacja o wyniku przetargu

 

Dnia 02.09.2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji przetargowej w sprawie wynajmu zabudowanej nieruchomości budynkiem hali sportowej- dotyczy najmu części parteru budynku hali o pow. 262,67m2 na czas nieokreślony, położonej we wsi Górzno obręb Górzno Kolonia będącej własnością Gminy Górzno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 192/4 o pow. 0,4799 ha.

Dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Sąd Rejonowy w Garwolinie prowadzi księgę wieczystą nr SI1G/00037268/3. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Wadium wpłaciła 1 osoba.

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 1

          Cenę wywoławczą czynszu najmu w kwocie 1600 zł ( netto), ustalił Wójt Gminy Górzno, na podstawie wyceny nieruchomości, sporządzonej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.         

Najwyższa cena netto osiągnięta w przetargu wyniosła  1616 zł ( słownie: jeden tysiąc sześćset szesnaście złotych), do ceny został doliczony podatek VAT w wysokości 23%- 1987,68 zł.

Osoba ustalona jako najemca nieruchomości: Anna Krasińska.