Górzno, dnia 08.09.2020 r.

ZPiOŚ.6220.2.2018

 

OBWIESZCZENIE

Dotyczy postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek EKOLIDER Jarosław Wyglądała, Lucin 4, 08-400 Garwolin, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowie zakładu przetwarzania i odzysku odpadów innych niż niebezpieczne na terenie

  1. nr ewid. 495/1 obręb Reducin gm. Górzno”

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1, w związku z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) Wójt Gminy Górzno zawiadamia wszystkich zainteresowanych o możliwości:

 - zapoznania się z dodatkową dokumentacją sprawy (w tym: uzupełnieniem do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, stanowiskami organów współdziałających m.in. postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie uzgadniającym warunki realizacji przedsięwzięcia – post. znak WOOŚ-I.4221.140.2019.RP.7 z dnia 13.08.2020 r.), która wyłożona jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Górzno, ul. Jana Pawła II 10, 08-404 Górzn, pokój nr 1, w godzinach pracy Urzędu (pon. - piątek, 7.30 - 15.30),

- składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Uwagi i wnioski należy składać  w Urzędzie Gminy w Górznie w sekretariacie, w terminie 21 dni od daty wywieszenia. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. 

  

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Górzno, ul. Jana Pawła II 10, 08-404 Górzno.

 

Wójt Gminy Górzno

Waldemar Sabak

 

 

Data podania do publicznej wiadomości: 08.09.2020 r.

Powyższe obwieszenie umieszcza się na:

  • Tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Górznie
  1. Stronie internetowej Urzędu Gminy w Górznie (www.gorzno.ugm.pl i https://gorzno.bip.gov.pl/ )
  2. W miejscu zwyczajowo przyjętym w sołectwie Reducin, Mierżączka, Górzno (obręb Górzno Kolonia)

Wywieszono w dniu ..............................................

 

Zdjęto w dniu          ................................................

 

Podpis /pieczęć       ................................................