Górzno, dnia 02.10.2020 r.

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY GÓRZNO

 

 

          Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.)

 

- ogłasza wykaz zabudowanej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, będącej własnością Gminy Górzno.

 

Oznaczenie nieruchomości:

 

- nieruchomość zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 222/1 o powierzchni 0,02 ha położona we wsi Łąki, gm. Górzno,

- dla powyższej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Garwolinie księga wieczysta Nr SI1G/00037580/6,

- według planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Górzno uchwalonym przez Radę Gminy w Górznie i zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XII/62/2003 z dnia 29 grudnia 2003 roku ogłoszonym w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 40, poz. 1173 z dnia 26 lutego 2004r. oraz zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górzno- część 1 uchwaloną przez Radę Gminy w Górznie i zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/84/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. i ogłoszonym w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 1701 z dnia 23 lutego 2016 roku, w/w nieruchomość to tereny usług i zabudowy jednorodzinnej (UMN). Ponadto działka znajduje się w granicach strefy ochrony stanowisk archeologicznych- strefa OW,

- oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego cena nieruchomości wynosi:
76 000 zł + obowiązujący podatek VAT (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych plus podatek VAT).

 

          Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości (na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i pkt. 2) winny złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze skorzystania z pierwszeństwa nabycia, w Urzędzie Gminy w Górznie, w terminie do dnia  17 listopada 2020 r.