Górzno, dnia 09.10.2020 r.

ID 2600.31.2020

 

 

Otrzymują

Uczestnicy zapytania ofertowego

 

 

Urząd Gminy w Górznie zaprasza Państwa do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej na „Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości  Reducin”.  Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późń. zm.) postępowanie jest prowadzone poza ww. ustawą.

Wypełniony druk oferty stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego pisma proszę złożyć w sekretariacie (pok. Nr 10) tutejszego urzędu do dnia 23.10.2020 do godz. 1000, w zapieczętowanej kopercie. Oferenci zobowiązani są załączyć do oferty referencje dotyczące wykonania co najmniej jednego projektu kanalizacji sanitarnej o zakresie zbliżonym (min. 2 km) do opisu zamówienia (nie dotyczy Oferentów, którzy wykonywali podobną dokumentację na zlecenie Zamawiającego).   

Po wyborze najtańszej oferty Zamawiający podpisze umowę w terminie do 05.11.2020r. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego pisma.

Termin płatności Zamawiający ustala na 14 dni od daty sporządzenia bezusterkowego protokołu odbioru dokumentacji.

 

Wójt Gminy Górzno

 

Waldemar Sabak

Załączniki:

  1. Druk oferty.
  2. Opis przedmiotu zamówienia
  3. Wzór umowy

 

Sprawę prowadzi:

Piotr  Zając

025 681 22 54, 55 wew. 36

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (09102020-reducin.zip)09.10.20.20 - Treść zapytania[09.10.20.20 - Treść zapytania]1975 kB
Pobierz plik (Scan(2).pdf)23.10.2020 - informacja z otwarcia ofert[23.10.2020 - informacja z otwarcia ofert]90 kB