Drukuj

Zarządzenie Nr 60/2020

  Wójta Gminy Górzno

z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Górzno

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Ustalam dzień 24 grudnia 2020 r. (czwartek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Górzno w zamian za święto przypadające w sobotę w dniu 26 grudnia 2020 r.

 

§ 2

Zarządzenie podaje się do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Górzno oraz zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Górzno.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Górzno

/-/ Waldemar Sabak