Drukuj

OGŁOSZENIE

o naborze osób zainteresowanych pełnieniem funkcji

Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górznie,  będący realizatorem programu  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021” poszukuje osób zainteresowanych świadczeniem usług asystenckich dla osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie gminy Górzno , tj. dla :

- dziecka niepełnosprawnego do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności  łącznie ze wskazaniami  : konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

- osoby niepełnosprawnej  posiadającej orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

Usługi asystenta mogą świadczyć:

1)  osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej[1]), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,

2) osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie
w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,

3) osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

4) W przypadku gdy usługa asystenta będzie świadczona na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami, wymagane jest także zaświadczenie psychologa o braku przeciwskazań do wykonywania czynności przez asystenta.

Dodatkowe predyspozycje niezbędne do wykonywania pracy w charakterze asystenta osoby niepełnosprawnej/asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej:

 1. Dyspozycyjność – możliwość pomocy osobie niepełnosprawnej 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
 2. Asertywność – konieczność utrzymania określonych granic we współpracy z osobą niepełnosprawną;
 3. Dyskrecja – konieczność zachowania w tajemnicy informacji, dotyczących osoby niepełnosprawnej i jej otoczenia;
 4. Empatia i umiejętność współpracy z ludźmi – konieczność nawiązania pozytywnych relacji z osobą niepełnosprawną i jej rodziną, opartych na wzajemnym szacunku
  i zaufaniu,
 5. Sprawność fizyczna – warunki fizyczne umożliwiające wywiązanie się z zadań z zakresu pomocy osobie niepełnosprawnej;
 6. Mobilność.

Zakres wykonywanych zadań:

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
 2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

Warunki pracy:

 1. Podstawa świadczenia pracy: umowa zlecenie;
 1. Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie.
 1. W przypadku dziecka  niepełnosprawnego  ze wskazaniami j.w. lub dorosłego z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności, którego rodzice lub osoby spokrewnione pobierają świadczenie pielęgnacyjne (tj. zrezygnowali ze świadczenia pracy) wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.
 2. Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. Przewidywany termin zatrudnienia: od momentu podpisania umowy do 31 grudnia 2021r. ( po otrzymaniu przez gminę środków na realizację zadania  tj. luty/marzec 2021r.)
 1. Koszt jednej godziny zegarowej wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług asystenta w nie może przekroczyć 40 zł. ( „ubruttowione brutto”)

Wymagane dokumenty:

Powyżej wskazane deklaracje oraz dokumenty należy składać do kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górznie, pok. 5 w terminie do 23 grudnia 2020r. Decyzja o podjęciu współpracy będzie podejmowana na bieżąco,  zgodnie z wpływem dokumentów aplikacyjnych.

W załączniku  Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej   – edycja 2021”

                                                                                             Kierownik GOPS

                                                                                            Katarzyna Kurach

 

[1]) Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej (symbol 3412).

[2]) Usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.

Załączniki:
Pobierz plik (Karta zgłoszenia asystenta.docx)Karta zgłoszenia asystenta[Karta zgłoszenia asystenta]12 kB
Pobierz plik (klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy.docx)Klauzula informacyjna[Klauzula informacyjna]18 kB
Pobierz plik (Program-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2021-dla-jst-1607011957-1.docx)Program asystent osobisty[Program asystent osobisty]69 kB