Drukuj

Z A R Z Ą D Z E N I E   N R 62/2020

Wójta Gminy Górzno
   z dnia 14 grudnia 2020 roku

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia na terenie Gminy Górzno w 2021 roku.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) art. 13, art.11 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), w związku z Uchwałą Nr XXI/147/2020 Rady Gminy w Górznie z dnia 6 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Górzno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok,  zarządzam, co następuje:

 

 

  1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia na terenie Gminy Górzno w 2021 r.
  2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert  stanowi  załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń  i na stronie internetowej Urzędu  Gminy Górzno.

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:
Pobierz plik (ZARZADZENIE NR zdrowie-2020 Górzno.doc)Treść zarządzenia wraz z załącznikami[Treść zarządzenia wraz z załącznikami]55 kB