Drukuj

Górzno, dnia 15.12.2020 r.

O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA GMINY GÓRZNO DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

– nabór kandydatów do udziału w pracy Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2021 roku ogłoszonych przez Gminę Górzno.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) w skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizację pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3, biorące udział w konkursie.

Celem niniejszego ogłoszenia jest utworzenie listy kandydatów na członków Komisji Konkursowych wskazanych przez organizacje lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach Komisji Konkursowej. Każdorazowo po ogłoszeniu konkursu, uwzględniając rodzaj zadań, na które został ogłoszony konkurs Wójt Gminy Górzno powoła do Komisji Konkursowej osoby z listy kandydatów z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe/podmioty biorące udział w danym konkursie oraz osób, których powiązania z organizacją pozarządową/podmiotem mogą budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności podczas oceniania ofert.

W związku z powyższym organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ww. ustawy mogą zgłaszać kandydatów do Komisji Konkursowej za pomocą formularza załączonego do niniejszego ogłoszenia.

Zadaniem Komisji Konkursowej jest:

Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Wymagania ogólne dla członków Komisji Konkursowych:

Zgłoszenie należy dostarczyć do Urzędu Gminy Górzno, ul. Jana Pawła II 10 do dnia 07.01.2021 r. na  formularzu zamieszczonym poniżej.

Załączniki:
Pobierz plik (Formularz zgłoszenia do komisji(2).doc)Formularz zgłoszenia komisji[Formularz zgłoszenia komisji]46 kB