Drukuj

Górzno, dnia 15.12.2020 r.

ZPiOŚ.6220.6.2020

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających

 

Działając na podstawie:

-    art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 74 ust. 3 z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2020 poz. 283),

 

Wójt gminy Górzno zawiadamia o wszczęciu w dniu 15.12.2020 r. postępowania administracyjnego z wniosku Inwestora – Transport Ciężarowy Roboty Ziemne Krzysztof Wielgosz, ul. Studzińskiego 1A, 08-400 Garwolin, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Wydobywanie kopalin metodą odkrywkową ze złoża zlokalizowanego na działkach nr. ew. 596 i 597/1 w miejscowości Józefów, gm. Górzno.

Wskazana data wszczęcia postępowania jest jednocześnie dniem publicznego obwieszczenia ogłoszenia.

      W związku z powyższym informuję, iż strony mogą w terminie 7 dnia od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski w przedmiotowej sprawie w Urzędzie  Gminy w Górznie pokój nr 1,  od poniedziałku do piątku w godzinach od 730  do 1530  (doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia).  

            Jednocześnie informuję, że zwrócono się z wnioskiem do organów współdziałających o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wyżej wymienionego przedsięwzięcia  na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

 

Wójt Gminy Górzno

   Waldemar Sabak

 

 

Powyższą informację umieszcza się (na okres 14 dni) na:

Tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Górznie

Stronie internetowej Urzędu Gminy w Górznie (www.gorzno.ugm.pl)

Na tablicy ogłoszeń wsi Józefów

Załączniki:
Pobierz plik (obwieszczenie 15.12.2020.pdf)Skan treści obwieszczenia[Skan treści obwieszczenia]92 kB