Drukuj

Górzno, dnia 22.12.2020 r.

ZPiOŚ.6220.2.2018

 

OBWIESZCZENIEo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
           Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) Wójt Gminy Górzno podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22 grudnia 2020 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zakładu przetwarzania i odzysku odpadów innych niż niebezpieczne na terenie dz. nr ew. 495/1 obręb 0012 Reducin gm. Górzno”.

Decyzja ta została wydana na wniosek Jarosława Wyglądały prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą EKOLIDER Jarosław Wyglądała z siedzibą Lucin 4, 08-400 Garwolin. Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami stosownych organów. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Górznie pokój nr 1 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 00 – 15 00 , po wcześniejszej telefonicznej rezerwacji wizyty.

 

Wójt Gminy Górzno
Waldemar Sabak