Urząd Gminy Górzno informuje, że zgodnie z Uchwałą nr XXI/138/2020 Rady Gminy w Górznie z dnia 6 listopada 2020 r., od 1 stycznia 2021 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie 25,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość, jeżeli odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny.

Jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny opłata za gospodarowanie odpadami wyniesie dla niego 75,00 zł miesięcznie od osoby.

Na mocy tej samej uchwały zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami właścicieli nieruchomości, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 5,00 zł stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, liczonej od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość miesięcznie.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości posiada kompostownik, kompostuje w nim wszystkie bioodpady, nie gromadzi ich w pojemnikach ani workach odbieranych z posesji ani nie przekazuje ich do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych a chce skorzystać ze zwolnienia zobowiązany jest złożyć nową deklarację przyjmując stawkę opłaty za jedną osobę w wysokości 20,00 zł.

Deklaracje, której wzór został określony Uchwałą nr XXI/142/2020 Rady Gminy w Górznie z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, dostępne są w Urzędzie Gminy, na stronie internetowej www.gorzno.ugm.pl w zakładce Gospodarka odpadami oraz na stronie BIP Urzędu Gminy w Górznie.

Deklaracje można złożyć w formie papierowej bezpośrednio w urzędzie czy wysyłając na adres: ul. Jana Pawła II 10, 08-404 Górzno, lub w formie elektronicznej przez epuap.

Kompostownik przydomowy powinien mieć formę luźnej pryzmy lub być zabudowany ściankami ażurowymi typu drewno lub siatka. Podłoże pod kompostownikiem powinno być przepuszczalne, zapewniające swobodny odpływ nadmiaru wody i dostęp do resztek roślinnych mikroorganizmom.

Urząd Gminy Górzno informuje, że w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie posiada kompostownika lub nie kompostuje bioodpadów w przydomowym kompostowniku Wójt Gminy stwierdza w drodze decyzji utratę prawa do zwolnienia. Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa powyżej. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Urząd Gminy informuje, że od stycznia 2021 r. kontrolowane będzie prowadzenie właściwej segregacji odpadów, która obecnie jest obowiązkiem każdego. Firma odbierająca odpady w razie stwierdzenia niewłaściwej segregacji ma obowiązek zrobić dokumentację fotograficzną i przekazać ją do Urzędu Gminy. Wobec właściciela nieruchomości, który nie segreguje odpadów bądź robi to w sposób niewłaściwy, wszczęte zostanie postępowanie administracyjne mające na celu naliczenie mu zwiększonej trzykrotnie stawki (75 zł/osobę/ miesiąc).

Kontrole będą prowadzone również w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Górznie (PSZOK), dlatego zaleca się, aby właściciel posiadał ze sobą dowód osobisty.

Kolejną zmianą wprowadzoną na terenie gminy Górzno od stycznia 2021 roku jest zmiana terminów wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwalono następujące terminy:

  • za I kwartał do 15 marca danego roku;
  • za II kwartał do 15 maja danego roku;
  • za III kwartał do 15 września danego roku;
  • za IV kwartał do 15 listopada danego roku.

Właściciele nieruchomości opłatę mogą uiszczać gotówką w kasie Urzędu Gminy Górzno, przelewem na rachunek bankowy nr 85 9210 0008 0060 0200 2000 0690 lub u inkasenta danej miejscowości.

                                                                                                                                                 Wójt Gminy Górzno

                                                                                                                                                /-/ Waldemar Sabak