ORiDz.G.0002.23.2020                                             Górzno, dnia 25 stycznia 2021 r.    

                                                Z A W I A D O M I E N I E

            Zawiadamiam mieszkańców Gminy Górzno, że 29 stycznia 2021 roku (piątek) o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się  XXIII Sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie XXIII Sesji Rady Gminy.

2.Stwierdzenie quorum.

3.Przyjęcie porządku obrad.

4.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Sesji.

5.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami.

6.Sprawozdanie Przewodniczących z działalności Komisji:

   -Oświaty, Sportu, Kultury, Spraw Socjalnych i Zdrowia oraz Porządku    

    Publicznego,

   -Gospodarki Finansowej i Inwestycji,

   -Rolnictwa i Gospodarki Rolnej.

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

   Górzno na lata 2021-2037.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form 

  doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach

  prowadzonych przez gminę Górzno na rok 2021.

10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Górznie

    na 2021 rok.

11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady

     Gminy  na 2021 rok

12.Sprawy różne.

13.Zamknięcie sesji.

 

Z uwagi na obostrzenia na sali obrad będą mogły przebywać tylko osoby, których obecność jest niezbędna dla zachowania procedur związanych z przeprowadzeniem Sesji tj. radni oraz osoby referujące informacje na sesji.