Drukuj

Górzno, dnia 10.05.2021 r.

 

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY GÓRZNO

 

 

         Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.)

 

- ogłasza wykaz zabudowanej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, będącej własnością Gminy Górzno.

 

Oznaczenie nieruchomości:

 

- nieruchomość zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 678 o powierzchni 0,0634 ha położona we wsi Górzno obręb Górzno Kolonia, gm. Górzno,

- dla powyższej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym
w Garwolinie księga wieczysta Nr SI1G/00037268/3,

- według planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Górzno uchwalonym przez Radę Gminy w Górznie i zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XII/62/2003 z dnia 29 grudnia 2003 roku ogłoszonym w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 40, poz. 1173 z dnia 26 lutego 2004r., w/w nieruchomość to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług komercyjnych (30MN/U).

- oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego cena nieruchomości wynosi:
70 000 zł + obowiązujący podatek VAT (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych plus podatek VAT).

 

         Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości (na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i pkt. 2) winny złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze skorzystania z pierwszeństwa nabycia, w Urzędzie Gminy w Górznie, w terminie do dnia  28 czerwca 2021 r.