Górzno, dnia 02.07.2021r.

WÓJT   GMINY   GÓRZNO

Na podstawie art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014r. poz. 1490 ze zm.).

Ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we wsi Łąki, gm. Górzno, będącej własnością Gminy Górzno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 222/1 o pow. 0,02 ha.

Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:

  1. Przetarg odbędzie się dnia 06.08.2021 r. /piątek/ o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Górznie. Dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Sąd Rejonowy w Garwolinie prowadzi księgę wieczystą nr SI1G/00037580/6.

2.Cena wywoławcza nieruchomości (brutto): 56 088 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych).

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 570 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt złotych).

3.Według planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Górzno uchwalonym przez Radę Gminy w Górznie i zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XII/62/2003 z dnia 29 grudnia 2003 roku ogłoszonym w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 40, poz. 1173 z dnia 26 lutego 2004r. oraz zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górzno- część 1 uchwaloną przez Radę Gminy w Górznie i zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/84/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. i ogłoszonym w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 1701 z dnia 23 lutego 2016 roku, w/w nieruchomość to tereny usług i zabudowy jednorodzinnej (UMN). Ponadto działka znajduje się w granicach strefy ochrony stanowisk archeologicznych- strefa OW.

  1. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

5.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w wysokości
10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) , na konto Urzędu Gminy Górzno:

BS Garwolin O/Górzno

86 9210 0008 0060 0200 2000 0090

W terminie do dnia 03.08.2021r. (w tym dniu kwota wadium musi znajdować się na koncie Urzędu Gminy w Górznie).

  1. Warunkiem udziału w przetargu jest:
  2. a) przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłacenia wadium,
  3. b) osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie notarialnego pełnomocnictwa,
  4. c) w przypadku przedsiębiorców, przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz dokumentów upoważniających do działania w ich imieniu.

9.Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, a odstąpił od zawarcia umowy notarialnej u notariusza wskazanego przez Urząd Gminy w Górznie.

10.Oferent, który przetarg wygra jest zobowiązany do wpłaty ceny nabycia brutto ustalonej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego przenoszącej własność, na konto Urzędu Gminy w Górznie.

11.Termin zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

12.Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz innych opłat związanych ze sprzedażą obciążają w całości kupującego.

  1. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

14.Wójt zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

15.Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: 29.12.2020 r., 25.03.2021r., 01.06.2021 r.

16.Dodatkowych informacji udzielą  pracownicy Urzędu Gminy w Górznie pokój nr 8 pod nr tel. /0-25/ 681-22-54 wew. 39