Górzno, 19 listopada 2012 r.

OR.Dz.G.0002.25.2012

 

                        Zawiadamiam mieszkańców Gminy Górzno, że 23 listopada 2012 roku tj. piątek o godz. 1400  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XXV Sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

 

  1. 1.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Sesji.
  2. 2.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami.
  3. 3.Sprawozdanie Przewodniczących z działalności Komisji:

- Oświaty, Sportu, Kultury, Spraw Socjalnych i Zdrowia oraz Porządku Publicznego,

- Rolnictwa i Gospodarki Rolnej,

- Gospodarki Finansowej i Inwestycji.

4. Informacja Komendanta Powiatowej Policji na temat bezpieczeństwa.

5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę  

do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2013 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako

podstawę do obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy na 2013 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków

transportowych na 2013 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  

na 2013 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji  

podatkowych.

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy z    organizacjami        

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Górzno

     nieruchomości o nr 585 położonej we wsi Łąki.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Górzno

     nieruchomości o nr 587, 588, 589 położonej we wsi Łąki

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

     14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górzno na lata 2012 – 2020.

15. Sprawy różne.

16. Zamknięcie sesji.