DSCN154022 listopada 2012 r. w Warszawie zostały zawarte dwie umowy o przyznanie pomocy pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego, a Gminą Górzno. Pierwsza to umowa o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Przedmiotem pomocy jest realizacja operacji pn. „Budowa 103 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Górzno”. Wielkość pomocy opiewa na kwotę 1 131 966 zł

(słownie złotych: jeden milion sto trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć zł). W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Górzno poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Ponadto zawarto umowę przyznania pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Przedmiotem pomocy jest realizacja operacji pn. „Zakup instrumentów oraz agregatu prądotwórczego dla orkiestry dętej Gminy Górzno”. Kwota pomocy to 25 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy złotych). Celem operacji jest rozwój aktywności społeczności lokalnej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz promocja Gminy Górzno poprzez zakup instrumentów oraz agregatu prądotwórczego dla orkiestry dętej Gminy Górzno.