Urząd  Gminy Górzno    informuje, że  w szkołach  podstawowych na terenie Gminy Górzno realizowany  jest  projekt  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie  wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Poddziałanie: 9.1.2  Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Tytuł projektu:  „Indywidualizacja szansą na sukces”

Okres realizacji projektu:  od 1.09.2012 r.  do 22.06.2013 r.

Instytucja zatwierdzająca projekt: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych  w Warszawie, ul. Jagiellońska 74.