Drukuj

Z A R Z Ą D Z E N I E   N R 58/2012

Wójta Gminy Górzno
   z dnia 21 grudnia 2012 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu- w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Górzno w 2013 roku.

 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) art. 13, art.11 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XXV/119/2012 Rady Gminy Górzno z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 rok, zarządzam, co następuje:

 § 1.

 

  1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu - w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Górzno w 2013 r.
  2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert  stanowi  załącznik do niniejszego zarządzenia.

 § 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń  i na stronie internetowej Urzędu  Gminy Górzno.

 § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki:
Pobierz plik (dzu.2011.006.025.0001.pdf)Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert [Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert ]254 kB