27 grudnia 2012 r. odbyła się XXVI Sesja Rady Gminy Górzno, na której radni podjęli szereg uchwał. Uchwalono budżet gminy na 2013 rok, a mianowicie dochody w kwocie 18 095 511 zł, w tym - bieżące w kwocie 15 972 407 zł, majątkowe w kwocie 2 123 104 zł. Wydatki w kwocie 19 410 140 zł, w tym - bieżące w kwocie 14 696 792 zł, majątkowe w kwocie 4 713 348 zł.

Podjęto 5 uchwał dotyczących gospodarki odpadami:

 

 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Górzno.

Opisuje ramowe zasady gospodarki odpadami na terenie gminy.

2. W sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Przyjęto opłatę związaną z liczbą osób zamieszkujących daną nieruchomość. Ustalono stawki 5 zł/osobę gdy na nieruchomości prowadzona jest segregacja odpadów, oraz 10 zł/osobę gdy segregacji nie ma.

3. W sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwalono, że miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w terminach:

 1. za I kwartał do 30 marca danego roku;
 2. za II kwartał do 30 czerwca danego roku;
 3. za III kwartał do 30 września danego roku;
 4. za IV kwartał do 30 listopada danego roku.

4. W sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości z terenu Gminy Górzno

Przyjęto wzór deklaracji, ustalono że pierwszą deklarację należy złożyć w terminie do 28 lutego 2013 r.

Do deklaracji właściciel nieruchomości obowiązany jest załączyć:

1)Zaświadczenie o nauce i pobycie na jej czas poza domem młodzieży szkolnej i studentów, wystawione przez szkołę, uczelnię lub oświadczenie o nauce i pobycie na jej czas poza domem.

2)Zaświadczenie o czasowym pobycie poza miejscem zamieszkania związanym                     z wykonywaną pracą wystawione przez pracodawcę lub oświadczenie o pracy wymagającej czasowego pobytu poza miejscem zamieszkania;

3)Oświadczenie o osobach przebywających poza granicami kraju;

5. W sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Gmina zapewni następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych:

a)      papier i tektura- raz w miesiącu,

b)      szkło, w tym szkło bezbarwne oraz kolorowe - raz w miesiącu,

c)      tworzywa sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe i metale- raz w miesiącu,

d)   odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji – raz w miesiącu,

e)    zmieszane odpady komunalne- raz w miesiącu,

f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 2 razy do roku,

g) meble i inne odpady wielkogabarytowe – 2 razy w roku.

Ponad to gmina zapewni funkcjonowanie punktów selektywnego zbierania odpadów dla następujących grup odpadów:

a)      przeterminowane leki i chemikalia,

b)      zużyte baterie i akumulatory,

c)      zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

d)      mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

e)      odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

f)        zużyte opony,

g)      odpady zielone.

Punkty selektywnego zbierania odpadów zapewniają bezpłatny odbiór od mieszkańców odpadów z odpowiednich grup odpadów.

 

Wójt Waldemar Sabak wymienił najważniejsze inwestycje, które Gmina Górzno planuje wykonać w roku 2013:

 1. Budowa kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Górzno

Zadanie zostanie dofinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Zadanie obejmie montaż kolektorów na następujących budynkach: Urząd Gminy, Zespół Szkół w Uninie, Świetlica Wiejska w Samorządkach wraz ze szkołą, Szkoła Podstawowa w Górznie z Gimnazjum, Przedszkole w Reducinie.

 

 1. Budowa 103 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Górzno

Zadanie zostanie dofinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

 1. Przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej w Mierżące.

Zadanie obejmuje przebudowę istniejącego budynku świetlicy. Zostanie on wyposażony w sanitariaty oraz zaplecze socjalne.

 1. Remont dróg gminnych.     

Zadanie obejmuje remont dróg w następujących miejscowościach: Potaszniki, Goździk, Unin, Gąsów oraz Górzno. przewiduje się również wykonanie remontu w miejscowości Górzno Kolonia, na które to zadanie złożono wniosek w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Realizacja projektu jest uzależniona od decyzji Urzędu Wojewódzkiego w sprawie ewentualnego dofinansowania powyższego zadania.

 1. Budowa kanalizacji sieciowej w miejscowości Unin etap IV.

W ramach zadania planuje się rozbudowę istniejącej sieci kanalizacyjnej. Po realizacji zadnia miejscowość Goździk oraz Unin zostanie wyposażona w kanalizację niemalże w 100%.

 1. Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łąkach.

W chwili obecnej inwestycja jest na etapie rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy złożonego w ramach programu rządowego Radosna Szkoła. W ramach tego programu w Gminie Górzno wybudowano już place zabaw przy szkole w Górznie oraz w Uninie.