{speech}Gospodarka ściekowa na terenie gminy jest częściowo uregulowana. We wsi Górzno Kolonia znajduje się oczyszczalnia ścieków, która swoim zasięgiem obejmuje wsie Górzno, Górzno Kolonia i Piaski. W roku 2010 oddano do użytku oczyszczalnię ścieków położoną w Uninie, która obsługiwać ma docelowo miejscowości Unin oraz Goździk. Wraz z budową oczyszczalni ścieków wybudowano sieć kanalizacji i 68 przyłączy. Obecnie realizowany jest IV etap tej inwestycji polegający na rozbudowie istniejącej sieci kanalizacyjnej. Po realizacji zadania miejscowość Unin oraz Goździk zostanie wyposażona w kanalizację niemalże w 100 %.

Dla pozostałych wsi gminy o zabudowie rozproszonej rozpoczęła się w roku 2005 budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i trwa do chwili obecnej. Dotychczas wybudowano 270 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków. W 2013 r. zostaną wykonane kolejne 103 szt. Zadanie zostanie dofinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.{speech}